Преводачи

Богдан БОГДАНОВ – Теетет, Софистът, Евтидем, Менексен, Федон, Федър (Платон)

Цочо БОЯДЖИЕВ – Сума на теологията (Тома от Аквино), Енеади (Плотин), Парменид (Платон), За любовта (Марсилио Фичино), Проповеди и трактати (Майстер Екхарт)

Никола ГЕОРГИЕВ – За духовното в изкуството (Кандински),

Димка ГИЧЕВА-ГОЧЕВА – За небето (Аристотел)

Николай ГОЧЕВ – Метафизика (Аристотел)

Владимир ГРАДЕВ – Повторение и различие (Дельоз)

Димитър ДЕНКОВ - Що е метафизика? За същността на истината, Хьолдерлин и същността на поезията, Началото на художествената творба, Какво е това – философията? (Хайдегер) Истина и метод (Гадамер)

Мария ДИМИТРОВА – Тоталност и безкрайност (Левинас)

Генчо ДОНЧЕВ – История на философията, Науката Логика, Феноменология на духа, Енциклопедия на философските науки, Разумът в историята, Естетика (Хегел), Система на трансценденталния идеализъм (Шелинг)

Стилиян ЙОТОВ – Философия на езика и социална теория; Структурни изменения на публичността; Бъдещето на човешката природа; Морал, право и демокрация (Хабермас)

Валентин КАНАВРОВ – Религията в границите на самия разума (Кант)

Георги КАПРИЕВ – Избрано (Окам), Защо Бог стана човек; Прослогион; Монолог (Анселм), Трактат за първия принцип (Дънс Скот), Тома от Аквино (Цимерман), Философия на средновековието (Хайнцман), Християнската философия (Жилсон, Бьонер),

Иван КОЛЕВ – Екзистенциализмът е хуманизъм (Сартр)

Антоанета КОЛЕВА – Апории (Дерида)

Марко МАРКОВ – Етика (Спиноза), За душата (Аристотел)

Александър МИЛЕВ – Държавата (Платон)

Тодорка МИНЕВА – Себе си като някой друг; Паметта, историята, забравата (Рикьор), Другост и трансценденция, Другояче от битието или отвъд същността (Левинас)

Милена МИНКОВА – За разделението на природата (Ериугена)

Георги МИХАЙЛОВ – Тимей, Критий, Пирът, Кратил, Горгий (Платон)

Анна НИКОЛОВА – Изповеди (Августин)

Иванка РАЙНОВА – Битие и нищо (Сартр)

Руси РУСЕВ – Левиатан (Хобс)

Карл САБИТАЕВ – Капиталът Т. 1 (Маркс), За религията (Шлайермахер)

Владимир СВИНТИЛА – Трактат за живописта (Леонардо)

Лилия СТАЛЕВА – Геният на християнството (Шатобриан), Мисли (Паскал)

Христо ТОДОРОВ – Платоновото учение за истината, “За хуманизма”, Краят на философията и задачата на мисленето, Вече само един Бог може да ни спаси (Хайдегер)

Валентина ТОПУЗОВА-ТОРБОВА – Пролегомени, Антропология от прагматична гледна точка (Кант)

Цеко ТОРБОВ – Критика на чистия разум, Критика на практическия разум, Критика на способността за съждение (Кант)

Иван ХРИСТОВ – Метафизика (Аристотел)

No Comments