CV

ИВАН КОЛЕВ

 

Curriculum Vitae

 

Роден съм в гр. Бургас.

Майка ми и баща ми цял живот са работили във военната авиация.

В рода си имам участници в национално-освободителните борби 1828 г., 1876 г., 1903 г. и Септемврийското въстание.

Един от тях е войвода и неговото знаме е в Националния военно-исторически музей.

Знамето е с надпис “Свобода или смърт” и изображение на изправен лъв.

Начално образование – училище “Братя Миладинови”, гр. Бургас.

Средно образование – Техникум по механотехника, гр. Бургас.

Висше образование – философия в СУ „Свети Климент Охридски”, гр. София.

От 1987 г. до днес съм преподавател по философия в Катедра Философия на ФФ на СУ “Св. Климент Охридски”.

2011 – доктор по философия с дисертационен труд Битие и възможност. Опит за екзистенциална антропология (2011).

2013 – доцент по философска антропология и философия на изкуството с монографиите:

 

Лекционни курсове:

 • Философска антропология – Философски факултет
 • Философия на изкуството – Философски факултет, Факултет класически и нови филологии
 • Метафизика – Философски факултет
 • Философията във Франция – Факултет класически и нови филологии
 • Философията в Германия – Факултет класически и нови филологии
 • Философия на правото – Юридически факултет
 • Теории на модерното изкуство – МП Виртуална култура
 • Философия на модерното изкуство – МП Глобалистика
 • Философската антропология (идея, генезис, етапи) – МП Философска антропология
 • Методика – спец. Културология, ФФ

Семинари по:

 • Философска антропология – Философски факултет
 • Естетика – Философски факултет
 • Философия на природата – Философски факултет
 • Философия на модерното изкуство – Философски факултет
 • Съвременна философия във Франция – Философски факултет

Водил съм спецсеминари по:

 • Философска антропология – Философски факултет;
 • Философия на модерното изкуство – Философски факултет;
 • Метафизика – Философски факултет.

 

 

 

ЧЛЕН НА РЕДКОЛЕГИИ

 

Наименование на изданието ISSN Кога Къде (държава)
Filosofia 1991 – 1993

България

Философия

1992 – 2001

България

Сократ 2003 – 2006

България

 

ЧЛЕНСТВО В НАУЧНИ ОБЩНОСТИ:

 • Metaphysical Society of America;
 • International Merleau-Ponty Cercle;
 • Society for Phenomenology and Existential Philosophy;
 • Nicolai Hartman Society;
 • Steering board member of International Philosophy Olympiad;

 

НЕУЧАСТИЯ

 • В политическа партия не съм членувал,
 • Не съм кандидатствал за членство,
 • Не съм присъствал на партийно събрание;
 • На структури на ДС не съм сътрудничил.

 

ПУБЛИКАЦИИ

 

 

УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА – 21

 

2006 – Философия. Електронен учебник (с Райчо Пожарлиев)

2006 – Свят и личност. Електронен учебник

2006 – Етика и право. Електронен учебник (с Райчо Пожарлиев)

2004 – Философия на изкуството. Тематична антология

2004 – Свят и личност. Работна тетрадка

2002 – Свят и личност. Учебно помагало

2002 – Етика и право. Философия. Книга за учителя (с Райчо Пожарлиев).

2002 – Етика и право. Антология по право.

2002 – Етика и право. Антология по етика.

2001 – Философия. Хронологична антология. От Талес до Дерида. (с Димка Гичева и Хари Паницидис).

2001 – Философия. Учебник (с Райчо Пожарлиев).

2001 – Философия. Систематична антология.

2001 – Етика и право. Учебник (с Райчо Пожарлиев).

1996 – Философия. Систематична антология (с Райчо Пожарлиев)

1996 – Философия на изкуството. Тематична антология.

1995 – Философия. Въведение. Учебник (с Пламен Макариев и Райчо Пожарлиев).

1995 – Философия на правото. Учебник (с Димитър Тафков).

1995 – Философия на правото. Антология (с Димитър Тафков).

1994 – Философия. Учебник (с Пламен Макариев и Райчо Пожарлиев).

1992 – Философия. Антология [хронологична] (с Димка Гичева и Александър Гънгов).

1991 – Философия. Тематична антология (с Д. Денков).

 

 

СТАТИИ (след 2000 г.) – 11

 

Граждански добродетели и автентичност в епохата на Интернет. – В: Моралът в българските медии. ИФИ-БАН. София: 2009.

 

За изначалното – Хегел и Шелер. – В: Хегел и съвременното философстване. Сборник материали от научна конференция, посветена на 80-годишнината на Генчо Дончев. София: Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”. (под печат)

 

Футуристичната дезинтеграция. - Във: Philosophia prima. № 3. 2008. (под печат)

 

Михалчев и метафизиката. – В: Димитър Михалчев и хоризонтите в българската философия. София: Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”. 2008 (под печат)

Изначалното и последното. – В: По пътя към Битие и време. Сборник статии. НБУ. 2008.

 

Rethinking modality: Nicholas of Cusa and Martin Heidegger (Abstract). – In: 16th Days of Frane Petric. Zagreb: Hrvatsco filozofsco drustvo. 2007.

 

Heidegger’s Ontology and Rethinking Modality. – In: Being and Knowledge. 2007. Forthcoming.

 

Феноменология и антропология в Хегеловата систематика. – В: 200 г. Феноменология на духа. Сборник статии. 2007. (под печат)

 

Към онтология на спомена. – В: Онтологични ситуации. Сборник в чест на проф. Александър Андонов. С., 2006.

 

Кант и Мондриан. – В: Кант и трансценденталната философия. Съставител Иван Стефанов. Изд. ЛИК, С., 2000 г.

 

 

ДОКЛАДИ НА МЕЖДУНАРОДНИ КОНФЕРЕНЦИИ - 4

 

 

Ivan Kolev (2009) Overcomming of Metaphysics. – In: The Stakes of Contemporary Ontological Thinking – Sofia International Conference on Ontology – Юни, 18-20 – 2009

 

Ivan Kolev (2008) Modal Thinking in Philosophical Anthropology. – In: XXII World Congress of Philosophy - Seoul, Korea, 30 July – 5 August 2008.

 

Ivan Kolev (2008) Possibilia as modal being. – In: 100 Years Merleau-Ponty. Sofia University. 14-16 March 2008.

 

Ivan Kolev (2007) Rethinking modality: Nicholas of Cusa and Martin Heidegger (Abstract). – In: 16th Days of Frane Petric. Zagreb: Hrvatsco

 

 

ДОКЛАДИ НА НАЦИОНАЛНИ КОНФЕРЕНЦИИ – 14

 

Иван Колев (2011) Diligentia – една нужна добродетел. – В: Етиката в българската наука. Седма национална конференцияяя по етика. БАН/УНСС. 4-5 ноември 2011.

 

Иван Колев (2009) Хусерл, Ясперс и Шелер – читатели на Битие и време. – На конференция: Езикът на битието. ИФИ, БАН. 2009.

 

Иван Колев (2009) Свобода и(ли) Солидарност. – На конференция: Българският преход – 20 години по-късно. БАН. 2009.

 

Иван Колев (2009) Преодолима ли е метафизиката. – На конференция: Трансценденталните езици на метафизиката. Философски факултет на ЮЗУ, Благоевград. 2009, Май, 19

 

Иван Колев (2008) Разтворената книга. – На конференция по случай 190-годишнината от рождението на Крал Маркс. СУ, 23-24 октомври. 2008

 

Иван Колев (2008) Отношение и интенционалност. – На конференция 2008, Юни, 20 – Съзнанието. Конференция в чест на Аристотел Гаврилов – СУ, Ректорат, зала 1.

 

Иван Колев (2008) Гражданскидобродетели и автентичност в епохата на Интернет. – На конференция Моралът в българските медии. Пета национална конференция по етика. БАН.

 

Иван Колев (2008) Религия и образование (За философията в Концепцията за обучение по религия на Обществения съвет). – На конференцията: Вяра и разум за гражданско общество у нас. Научна конференция в СУ.

 

Иван Колев (2008) За изначалното – Хегел и Шелер. – На конференцията: Хегел и съвременното философстване. Конференция в чест на 80-годишнината на Генчо Дончев СУ.

 

Иван Колев (2007) Михалчев и метафизиката. – На конференцията: Димитър Михалчев и хоризонтите в българската философия. Конференция по случай 40 години от смъртта на Димитър Михалчев. СУ.

 

Иван Колев (2007) Изначалното и последното. – На конференция по повод българския превод на “Битие и време” и 80 годишнината от публикуването на книгата. – Нов български университет.

 

Иван Колев (2006) Феноменология и антропология в Хегеловата систематика. – На конференция по случай 200 г. от публикуването на “Феноменология на духа” на Хегел. СУ.

 

Иван Колев (2006) Към онтология на спомена. – На конференцията: Онтологически ситуации. По случай 60 г. от рождението на проф. Александър Андонов.

 

 

НАУЧЕН РЕДАКТОР НА КНИГИ  – 31

 

Библиотека КАСТАЛИЯ в издателство ЛИК

 

2003 – Дарвин, За изразяването на емоциите при човека и животните. Прев. Константин Янакиев. – Касталия № 29.

1999 – Декарт, Разсъждение за метода. Прев. Донка Меламед. – Касталия №26.

1999 – Декарт, Метафизични размишления. Прев. Атанас Драгиев. – Касталия № 24.

1998 – Ханслик, За музикално красивото. Прев. Мария Добревска. - Касталия № 32.

1998 – Дилтай, Философия на светогледите. Прев. Карл Сабитаев. - Касталия № 22.

1997 – Дворжак, Историята на изкуството като история на духа. Прев. Хариета Браун.  – Касталия № 31.

1996 – Рикьор, Живата метафора. Прев. Васил Пенчев. – Касталия № 30.

1996 – Ясперс, Духовната ситуация на времето. Прев. Никола Георгиев. – Касталия № 25.

1996 – Елеати, Фрагменти. Прев. Любомира Радоилска. - Касталия № 23.

1996 – Бахтин, Философия на словесността. Прев. Никола Маринов. – Касталия № 20.

1995 – Леонардо, Трактат за живописта. Прев. Владимир Свинтила. – Касталия № 14.

1995 – Гьоте, Максими, размисли, фрагменти. Прев. Недялка Попова. – Касталия № 11.

1995 – Кандински, За духовното в изкуството. Прев. Хариета Константинова. – Касталия № 19.

1995 – Стоици, Фрагменти. Прев. Силвия Минева. - Касталия № 18.

1995 – Кандински, Точка и линия в равнината. Прев. Никола Георгиев. – Касталия № 27.

1995 – Шатобриан, Геният на християнството. Прев. Лидия Сталева. – Касталия № 17.

1995 – Прокъл, Първооснови на теологията. Прев. Нора Димитрова.  – Касталия № 16.

1995 – Тома от Аквино, За човека. Прев. Цочо Бояджиев. – Касталия № 15.

1995 – Шпенглер, Залезът на Запада, Т. 1, 2. Прев. Лазарова. – Касталия № 5.

1994 – Камю, Разбунтуваният човек. Прев. Рени Мъглова. – Касталия № 12.

1994 – Бергсон, Интуиция и интелект. Прев. Розалия Йорданова. – Касталия № 10.

1994 – Сартр, Бодлер. Прев. Лидия Сталева. – Касталия № 9.

1994 – Питагор и питагорейците. Прев. Александър Кашъмов, Илия Панчовски, Стоян Терзийски. – Касталия № 8.

1994 – Ницше, Писма. Прев. Георги Кайтазов. – Касталия № 7.

1994 – Шлайермахер, За религията. Прев. Карл Сабитаев. - Касталия № 6.

1994 – Флоренски, Иконостас – Касталия № 4.

1993 – Кант, Пролегомени. Прев. Валентина Топузова. – Касталия № 3. Преиздание.

1993 – Новалис, Учениците от Саис. Прев. Никола Георгиев – Касталия № 2.

1993 – Шекспир, Сонети. Прев. Владимир Свинтила – Касталия № 1.

 

Под печат:

 • Нютон, Математически начала на натуралната философия. Касталия № 21.
 • Хилдебрант, Проблемът за формата. Прев. Галя Баева. Касталия № 28.

 

 

УНИВЕРСИТЕТСКИ ИНИЦИАТИВИ И ПРОЕКТИ – 27

2014 – Конкурс Българският път. Потенциал, проблеми, перспективи

2014 – Харвардски модел за университетска кариера

2014 – Университетско библиофилско общество

2013 – Магистърска програма Философска  антропология

2013 – Philosophy Owl

2013 – Докторантски семинар към катедра Философия

2011 – Изследователски семинар на Катедра Философия

2010 – Създаване на Съвет за стопански инициативи към Ректора на СУ

2009 – Честване 110 г. от рождението на Цеко Торбов

2008 – Международна конференция – 100 г. от рождението на Мерло-Понти

2007 – Философски клуб към специалност Философия

2006 – Проект за Нов учебен план на специалност Философия в 2 варианта.

2005 – Инициатива за създаване на Научен съвет към специалност Философия на СУ.

2004 - Иницииране и ръководство на проект Преподавателски код и публичен регистър на дипломите (финансиран от Американската агенция за международно развитие – USAID).

2003

 • проект Университетска правна база (финансиран от Американската агенция за международно развитие – USAID).
 • магистърска програма ГЛОБАЛИСТИКА.
 • Иницииране на магистърски програми Съвременна философия (продължена от Хари Паницидис) и Социална философия (с Райчо Пожарлиев).

2002

 • Участие в екип на МОН, разработил Проектозакон за научните степени и звания
 • Инициатива за създаване на БИБЛИОТЕЧЕН СЪВЕТ на специалност Философия.
 • Иницииране и участие в написването (заедно с доц. Нели Огнянова, доц. Татяна Буруджиева, доц. Недялка Видева, доц. Милена Стефанова) на ПРАВИЛНИК ЗА ОБУЧЕНИЕТО В МАГИСТЪРСКАТА СТЕПЕН. Основната идея: авторско-мениджърски тип организация на обучението, организационна и финансова автономия на всяка програма.

2001

 • Предложение (заедно с Павел Павлов) към Лютви Местан, депутат от ДПС, за въвеждане на свободен платен прием в Магистърската степен
 • магистърска програма ВИРТУАЛНА КУЛТУРА.
 • Предложение за създаване на СТОПАНСКИ СЪВЕТ, включваш преподаватели и студенти, към всяка от университетските сгради с оглед на нейното по-добро стопанисване.

1999 - Инициатива за издаване (заедно с Николай Гочев, Тодор Ялъмов, Павел Павлов и Огнян Ковачев) на ВЕСТНИК за университетски реформи АЛМА МАТЕР.

1997 - Инициатива за създаване на АСИСТЕНТСКИ КОЛЕГИУМ в СУ “Свети Климент Охридски” (заедно със Сергей Игнатов и Николай Гочев).

1994 - Предложение за въвеждане на дисциплина ФИЛОСОФСКА АНТРОПОЛОГИЯ в специалност Философия.

1993 - Предложение за създаване на Колегиум в специалност Философия.

1991 – Предложение за НОВ УЧЕБЕН ПЛАН на специалност Философия, основан на принципа на разграничението между Дисциплина и Курс (покриване хорариума на учебните дисциплини чрез предлагане на няколко, вкл. алтернативни и допълващи се, курсове от по 30 ч.).

1990 - Участие в колектив (с Александър Андонов и Стоян Асенов), създаване на проект и организация за въвеждане на предметен цикъл Философия в средното образование.

1989 - Образователна икономическа игра БизнесБорсаБанки (по аналогия с играта Monopoly). Едно издание през февруари 1990 г.

1988 - Идея, инициатива и съосновател (заедно с Александър Андонов и Стоян Асенов) на Олимпиада по философия за ученици.

 

 

 

 

 

No Comments