Публикации

МОНОГРАФИИ [2]

2013 – Битие и обитаване. Към философия на архитектурата. София: Изток-Запад.

2013 – Философска антропология. Идея, генезис, позиции. София: Изток-Запад.

 

УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА [21]

2006 – Философия. Електронен учебник (с Райчо Пожарлиев).

2006 – Свят и личност. Електронен учебник.

2006 – Етика и право. Електронен учебник (с Райчо Пожарлиев).

2004 – Философия на изкуството. Тематична антология.

2004 – Свят и личност. Работна тетрадка.

2002 – Свят и личност. Учебно помагало.

2002 – Етика и право. Философия. Книга за учителя (с Райчо Пожарлиев).

2002 – Етика и право. Антология по право.

2002 – Етика и право. Антология по етика.

2001 – Философия. Хронологична антология. От Талес до Дерида. (с Димка Гичева и Хари Паницидис).

2001 – Философия. Учебник (с Райчо Пожарлиев).

2001 – Философия. Систематична антология.

2001 – Етика и право. Учебник (с Райчо Пожарлиев).

1996 – Философия. Систематична антология (с Райчо Пожарлиев).

1996 – Философия на изкуството. Тематична антология.

1995 – Философия. Въведение. Учебник (с Пламен Макариев и Райчо Пожарлиев).

1995 – Философия на правото. Учебник (с Димитър Тафков).

1995 – Философия на правото. Антология (с Димитър Тафков).

1994 – Философия. Учебник (с Пламен Макариев и Райчо Пожарлиев).

1992 – Философия. Антология [хронологична] (с Димка Гичева и Александър Гънгов).

1991 – Философия. Тематична антология (с Д. Денков).

 

СТАТИИ [13]

Architectura ex machina. Футуристичният разлом. 2015 (под печат)

Българският фронтон. 2015 (под печат)

Йерархия на ценностите. – В: Сложни йерархични системи. София: 2014

Интенционални импликации на съзнанието във възприятието на архитектурата. – В: Сп. Философия, год. XXII, кн. 2, 2013, с. 181-189.

Философският поглед. – В: Производителят на възможности. И.П.И. София. 2013.

Diligentia като добродетел. – В: Етиката в българската наука. София: УНСС. 2013. с. 266-271.

Етапи в генезиса на философската антропология. – В: Философия и философска антропология. Сборник статии в чест на проф. Панчо Русев. София. 2012.

Граждански добродетели и автентичност в епохата на Интернет. – В: Моралът в българските медии. ИФИ-БАН. София: 2009.

За изначалното – Хегел и Шелер. – В: Хегел и съвременното философстване. Сборник материали от научна конференция, посветена на 80-годишнината на Генчо Дончев. София: Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”.

Изначалното и последното. – В: По пътя към Битие и време. Сборник статии. НБУ. 2008.

Rethinking modality: Nicholas of Cusa and Martin Heidegger (Abstract). – In: 16th Days of Frane Petric. Zagreb: Hrvatsco filozofsco drustvo. 2007.

Към онтология на спомена. – В: Онтологични ситуации. Сборник в чест на проф. Александър Андонов. С., 2006.

Кант и Мондриан. – В: Кант и трансценденталната философия. Съставител Иван Стефанов. Изд. ЛИК, С., 2000 г.

 

ДОКЛАДИ НА МЕЖДУНАРОДНИ КОНФЕРЕНЦИИ [4]

Ivan Kolev (2009) Overcomming of Metaphysics. – In: The Stakes of Contemporary Ontological Thinking – Sofia International Conference on Ontology – Юни, 18-20 – 2009

Ivan Kolev (2008) Modal Thinking in Philosophical Anthropology. – In: XXII World Congress of Philosophy - Seoul, Korea, 30 July – 5 August 2008.

Ivan Kolev (2008) Possibilia as modal being. – In: 100 Years Merleau-Ponty. Sofia University. 14-16 March 2008.

Ivan Kolev (2007) Rethinking modality: Nicholas of Cusa and Martin Heidegger (Abstract). – In: 16th Days of Frane Petric. Zagreb: Hrvatsco

 

ДОКЛАДИ НА НАЦИОНАЛНИ КОНФЕРЕНЦИИ [34]

Иван Колев (2015) От емпирична (Баумгартен) психология към прагматична антропология (Кант). – В: Sofia Kant Conference. СУ.

Иван Колев (2015) Радикализации на модернизма в италианския футуризъм. – В: Aisthetikos. СУ.

Иван Колев (2015) А Priori в Ideen I и трансформациите на понятието в късната феноменология

Иван Колев (2015) Съзнанието като противник на душата. – В: Съзнанието III. СУ

Иван Колев (2014) Социалните идеи във Финландия и лидерството на Финландия в училищното образование. СУ.

Иван Колев (2014) Колизията “зрение vs слух” в изкуството и антропологията. – В: Тяло и сетивност. СУ.

Иван Колев (2014) Метафизични мотиви в идеята за Святото. – В: Идеята за святото. Около Ото Болнов. СУ.

Иван Колев (2014) Настроеност – етюд върху тема от Мартин Хайдегер и Ото Болнов. – В: Съзнанието II. СУ.

Иван Колев (2014) За йерархията на ценностите. – В: Еволюция на йерархични системи. РДК.

Иван Колев (2014) Блез Паскал и екзистенциалният космисъм. – В: Мястото на човека в космоса. СУ.

Иван Колев (2014) Модална концепция за времето. – Във: Времето. Философска конференция в СУ.

Иван Колев (2014) Карл Маркс и акционерната социалност. – В: Карл Маркс – ренесанс и нови прочити. ИИОЗ, БАН.

Иван Колев (2014) Социалните идеи във Финландия и лидерството на Финландия в училищното образование. – Във: Философия на социализмите. СУ. 2014.

Иван Колев (2014) Метафизични мотиви в идеята за святото. – В: Около Рудолф Ото. СУ. 2014.

Иван Колев (2014) Колизията “зрение vs слух” в изкуството и в антропологията. – В: Тяло и сетивност. СУ. 2014.

Иван Колев (2014) Настроеност – етюд върху тема от Мартин Хайдегер и Ото Болнов. – В: Съзнанието II. СУ. 2014.  

Иван Колев (2014) Блез Паскал и езкистенциалният космизъм. – В: Мястото на човека в Космоса. СУ. 2014.

Иван Колев (2013) Към една философска кардиология. – В: Нравствеността. СУ. 2013.

Иван Колев (2013) Вчувстване и раззбиране в опита за архитектурност. – В: Обяснение и разбиране. СУ. 2013.

Иван Колев (2013) Touch Screen. – В: Християнство и философия в епохата на постмодерна. СУ. 2013.

Иван Колев (2013) Хайдегериански находки в българския език. – В: Спекулативни залежи в българския език. СУ. 2013.

Иван Колев (2013) За импликациите на интенционалното съзнание. – В: Съзнанието I. СУ. 2013.

Иван Колев (2011) Макс Щелер за чувствата и ценностната етика. – В: Еберхард и немското икономическо чудо. София. 2012.

Иван Колев (2011) Diligentia – една нужна добродетел. – В: Етиката в българската наука. Седма национална конференцияяя по етика. БАН/УНСС. 4-5 ноември 2011.

Иван Колев (2009) Хусерл, Ясперс и Шелер – читатели на Битие и време. – На конференция: Езикът на битието. ИФИ, БАН. 2009.

Иван Колев (2009) Свобода и(ли) Солидарност. – На конференция: Българският преход – 20 години по-късно. БАН. 2009.

Иван Колев (2009) Преодолима ли е метафизиката. – На конференция: Трансценденталните езици на метафизиката. Философски факултет на ЮЗУ, Благоевград. 2009, Май, 19

Иван Колев (2008) Разтворената книга. – На конференция по случай 190-годишнината от рождението на Крал Маркс. СУ, 23-24 октомври. 2008

Иван Колев (2008) Отношение и интенционалност. – На конференция 2008, Юни, 20 – Съзнанието. Конференция в чест на Аристотел Гаврилов – СУ, Ректорат, зала 1.

Иван Колев (2008) Граждански добродетели и автентичност в епохата на Интернет. – На конференция Моралът в българските медии. Пета национална конференция по етика. БАН.

Иван Колев (2008) Религия и образование (За философията в Концепцията за обучение по религия на Обществения съвет). – На конференцията: Вяра и разум за гражданско общество у нас. Научна конференция в СУ.

Иван Колев (2008) За изначалното – Хегел и Шелер. – На конференцията: Хегел и съвременното философстване. Конференция в чест на 80-годишнината на Генчо Дончев СУ.

Иван Колев (2007) Михалчев и метафизиката. – На конференцията: Димитър Михалчев и хоризонтите в българската философия. Конференция по случай 40 години от смъртта на Димитър Михалчев. СУ.

Иван Колев (2007) Изначалното и последното. – На конференция по повод българския превод на “Битие и време” и 80 годишнината от публикуването на книгата. – Нов български университет.

Иван Колев (2006) Феноменология и антропология в Хегеловата систематика. – На конференция по случай 200 г. от публикуването на “Феноменология на духа” на Хегел. СУ.

Иван Колев (2006) Към онтология на спомена. – На конференцията: Онтологически ситуации. По случай 60 г. от рождението на проф. Александър Андонов.

 

НАУЧЕН РЕДАКТОР НА КНИГИ  [31]

 

Библиотека КАСТАЛИЯ в издателство ЛИК

2003 – Дарвин, За изразяването на емоциите при човека и животните. Прев. Константин Янакиев. – Касталия № 29.

1999 – Декарт, Разсъждение за метода. Прев. Донка Меламед. – Касталия №26.

1999 – Декарт, Метафизични размишления. Прев. Атанас Драгиев. – Касталия № 24.

1998 – Ханслик, За музикално красивото. Прев. Мария Добревска. - Касталия № 32.

1998 – Дилтай, Философия на светогледите. Прев. Карл Сабитаев. - Касталия № 22.

1997 – Дворжак, Историята на изкуството като история на духа. Прев. Хариета Браун.  – Касталия № 31.

1996 – Рикьор, Живата метафора. Прев. Васил Пенчев. – Касталия № 30.

1996 – Ясперс, Духовната ситуация на времето. Прев. Никола Георгиев. – Касталия № 25.

1996 – Елеати, Фрагменти. Прев. Любомира Радоилска. - Касталия № 23.

1996 – Бахтин, Философия на словесността. Прев. Никола Маринов. – Касталия № 20.

1995 – Леонардо, Трактат за живописта. Прев. Владимир Свинтила. – Касталия № 14.

1995 – Гьоте, Максими, размисли, фрагменти. Прев. Недялка Попова. – Касталия № 11.

1995 – Кандински, За духовното в изкуството. Прев. Хариета Константинова. – Касталия № 19.

1995 – Стоици, Фрагменти. Прев. Силвия Минева. - Касталия № 18.

1995 – Кандински, Точка и линия в равнината. Прев. Никола Георгиев. – Касталия № 27.

1995 – Шатобриан, Геният на християнството. Прев. Лидия Сталева. – Касталия № 17.

1995 – Прокъл, Първооснови на теологията. Прев. Нора Димитрова.  – Касталия № 16.

1995 – Тома от Аквино, За човека. Прев. Цочо Бояджиев. – Касталия № 15.

1995 – Шпенглер, Залезът на Запада, Т. 1, 2. Прев. Лазарова. – Касталия № 5.

1994 – Камю, Разбунтуваният човек. Прев. Рени Мъглова. – Касталия № 12.

1994 – Бергсон, Интуиция и интелект. Прев. Розалия Йорданова. – Касталия № 10.

1994 – Сартр, Бодлер. Прев. Лидия Сталева. – Касталия № 9.

1994 – Питагор и питагорейците. Прев. Александър Кашъмов, Илия Панчовски, Стоян Терзийски. – Касталия № 8.

1994 – Ницше, Писма. Прев. Георги Кайтазов. – Касталия № 7.

1994 – Шлайермахер, За религията. Прев. Карл Сабитаев. - Касталия № 6.

1994 – Флоренски, Иконостас – Касталия № 4.

1993 – Кант, Пролегомени. Прев. Валентина Топузова. – Касталия № 3. Преиздание.

1993 – Новалис, Учениците от Саис. Прев. Никола Георгиев – Касталия № 2.

1993 – Шекспир, Сонети. Прев. Владимир Свинтила – Касталия № 1.

 

Под печат:

  • Нютон, Математически начала на натуралната философия. Прев. Любомира Радуилска. Касталия № 21.
  • Хилдебрант, Проблемът за формата. Прев. Галя Баева. Касталия № 28.

 

ПРЕДГОВОРИ КЪМ КНИГИ [1]

2013 – Поетично живее човекът. – В: Недялков, Петко (2013) Букет. София: Мултипринт.

 

ПРЕВОДИ [4]

  • Сартр, Жан-Пол (1997) Екзистенциализмът е хуманизъм. 2 изд. София: ЛИК. 127 с. [интервюто е преведено от Рени Йотова].
  • Сартр, Жан-Пол (1994) Екзистенциализмът е хуманизъм. София: ЛИК. 80 с.
  • Гьоте, (1994) Природата. – В: Philosophia.
  • Гусдорф, Жорж (1991) – В: Мит и философия [Уч. помагало за студентите от СУ Св. Климент Охридски] Състав., встъп. студия Здравко Попов. София: Унив. изд. Климент Охридски.
  • Сартр, Жан-Пол (1990) – В: Практиката: [Сб. текстове за студентите от СУ Климент Охридски] Състав. [с послесл. от] Любен Сивилов. София : Унив. изд. Климент Охридски, 1990.

Също и около 80 кратки фрагмента от различни философи и художници от френски, руски, немски,  и английски за различни антологиите по философия, изкуство и право.

No Comments