Граждански добродетели и автентичност в епохата на Интернет. – В: Моралът в българските медии. ИФИ-БАН. София: 2009.

За изначалното – Хегел и Шелер. – В: Хегел и съвременното философстване. Сборник материали от научна конференция, посветена на 80-годишнината на Генчо Дончев. София: Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“. (под печат)

Футуристичната дезинтеграция. – Във: Philosophia prima. № 3. 2008. (под печат)

Михалчев и метафизиката. – В: Димитър Михалчев и хоризонтите в българската философия. София: Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“. 2008 (под печат)

Изначалното и последното. – В: По пътя към Битие и време. Сборник статии. НБУ. 2008.

Rethinking modality: Nicholas of Cusa and Martin Heidegger (Abstract). – In: 16th Days of Frane Petric. Zagreb: Hrvatsco filozofsco drustvo. 2007.

Heidegger’s Ontology and Rethinking Modality. – In: Being and Knowledge. 2007. Forthcoming.

Феноменология и антропология в Хегеловата систематика. – В: 200 г. Феноменология на духа. Сборник статии. 2007. (под печат)

Към онтология на спомена. – В: Онтологични ситуации. Сборник в чест на проф. Александър Андонов. С., 2006.

Кант и Мондриан. – В: Кант и трансценденталната философия. Съставител Иван Стефанов. Изд. ЛИК, С., 2000 г.

ДОКЛАДИ НА МЕЖДУНАРОДНИ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivan Kolev (2009) Overcomming of Metaphysics. – In: The Stakes of Contemporary Ontological Thinking – Sofia International Conference on Ontology – Юни, 18-20 – 2009

Ivan Kolev (2008) Modal Thinking in Philosophical Anthropology. – In: XXII World Congress of Philosophy – Seoul, Korea, 30 July – 5 August 2008.

Ivan Kolev (2008) Possibilia as modal being. – In: 100 Years Merleau-Ponty. Sofia University. 14-16 March 2008.

Ivan Kolev (2007) Rethinking modality: Nicholas of Cusa and Martin Heidegger (Abstract). – In: 16th Days of Frane Petric. Zagreb: Hrvatsco